• English (United Kingdom)
  • Deutsch (DE-CH-AT)
  • Hungarian (formal)
  • 简体中文(中国)
Kép 1 Kép 2 Kép 3 Kép 4 Kép 5 Kép 6

匈牙利地区

 

• 野猪(成年公猪,一岁猪,幼猪,成年母猪):

- 全年

 

• 马鹿:

- 优质鹿茸雄鹿:九月一日至十月三十一日

劣质鹿茸雄鹿 九月一日至次年一月三十一日

已产崽成年母鹿,未产崽母鹿,幼鹿:九月一日至次年二月末日

 

• 黇鹿:

- 优质鹿茸雄鹿 :十月一日至十二月三十一日

- 劣质鹿茸雄鹿 :十月一日至次年一月三十一日

- 已产崽成年母鹿,未产崽母鹿,幼鹿 : 十月一日至次年二月末日

 

• 欧洲狍/西鹿:

- 雄鹿 : 四月十五日至九月三十日

- 母鹿和幼鹿 : 十月一日至次年二月末日

 

• 欧洲盘羊:

- 九月一日至次年二月末日

 

• 小型狩猎:

- 野鸡: 十月一日至次年二月末日

- 鹌鹑: 十月一日至十二月三十一日

- 野兔: 十月一日至次年一月三十一日

- 兔子: 十月一日至次年一月三十一日

- 豆雁: 十月一日至次年一月三十一日

- 白額雁: 十月一日至次年一月三十一日

 

特兰西瓦尼亚地区

 

- 欧洲棕熊: 九月一日至十二月三十一日,三月十五日至五月十四日

- 松鸡: 四月二十日至五月十日

- 花尾榛雞/飞龙: 九月十五日至十二月十五日

- 丘鹬 : 九月一日至次年二月末日

- 狼,野猫,山猫 : 全年

 


WonderHart Limited,
Registered in England no.7528062

The Courtyard,
30 Worthing Road,
Horsham,
RH12 1SL
Copyright 2011.